پی سی سیتی

پی سی سیتی (http://p30city.net/index.php)
-   زبان های برنامه نویسی Programming (http://p30city.net/forumdisplay.php?f=12)
-   -   قطعه كدهای كاربردی و مفيد PHP كوتاه اما پركاربرد Really Useful & Handy PHP Code Snippets (http://p30city.net/showthread.php?t=39916)

کارگر سایت 02-25-2014 03:54 PM

قطعه كدهای كاربردی و مفيد PHP كوتاه اما پركاربرد Really Useful & Handy PHP Code Snippets
 
كدهاي كاربردي و مفيد PHP كوتاه اما پركاربرد Really Useful & Handy PHP Code Snippets
به قطعه كدهاي كوتاه در برنامه نويسي اسنيپت گفته ميشه
هميشه اسنيپت هاي خوبي هستند كه وسط يه پروژه ميتونين سرچ كنين به دردتون بخوره

يه جايي 21 دونه از اين ها رو گذاشته بود
من ترجيح دادم يه تاپيك كلي براش ايجاد كنم كه به مرور هر كد كوتاه و خوبي رو كه بشه اينجا معرفي كنم .

خوبي پي اچ پي همينه ديگه !


1. Human Readable Random String
2. Generate a Random String
3. Encode Email Address.
4. Validate email Address
5. List Directory Contents
6. Destroy Directory
7. Parse JSON Data
8. Parse XML Data
9. Create Post Slugs
10. Get Real IP Address of Client
11. Force file Download
12. Creating a Tag Cloud
13. Find Similarity Between Two Strings
14. Use Gravatars in Your Application
15. Truncate Text at Word Break
16. Zip Files on the Fly
17. Unzip Zip File
18. Prepend http to a URL
19. Convert URLs within String into hyperlinks
20. Resize Images on the fly
21. Detect AJAX Request


Islander 02-26-2014 05:00 PM

Human Readable Random String - Really Useful & Handy PHP Code Snippets
 

Human Readable Random String
This code will create a human readable string that will look more close to dictionary words, useful for captchas

رشته تصادفی بامعنی
این کد رشته ای قابل خواندن تولید می کند که به کلمات واژه نامه نزدیک تر است، مفید برای تصاویر امنیتی.


**************/
(length - length of random string (must be a multiple of 2@*
**************/
;(function readable_random_string($length = 6
,"conso=array("b","c","d","f","g","h","j","k","l$
;("m","n","p","r","s","t","v","w","x","y","z"
;(vocal=array("a","e","i","o","u$
;""=password$
(srand ((double)microtime()*1000000
;max = $length/2
(++for($i=1; $i<=$max; $i
{
;[($password.=$conso[rand(0,19
;[($password.=$vocal[rand(0,4
}
;return $password


Islander 02-27-2014 05:51 PM

Generate a Random String - Really Useful & Handy PHP Code Snippets
 
Generate a Random String

If you don’t need human readable string, then use this function instead, which will create a random string you can use for user id’s etc

تولید رشته‌‌ی تصادفی

اگر به رشته‌ای با معنی نیاز ندارید، می توانید درعوض از این تابع استفاده کنید، که یک رشته ای تصادفی خلق می‌کند. می توانید از آن برای id کاربر و غیره استفاده کنید.
*************/
l - length of random string@*
/*
}(function generate_rand($l

;c= &quot;ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz01 23456789
;(srand((double)microtime()*1000000
}(++for($i=0; $i<$l; $i
;[(rand.= $c[rand()%strlen($c$
{
return $rand
{Islander 02-28-2014 07:30 PM

Encode Email Address - Really Useful & Handy PHP Code Snippets
 
Encode Email Address


With this snippet, you can encode any email address into HTML entities so that spam bots do not find it

کدگذاری آدرس ایمیل

با این کد کوتاه، می‌توانید هر آدرس ایمیل را به اشیاء HTML کدگذاری کنید تا ربات های اسپم آن ها را پیدا نکنند.


function encode_email($email='info@domain.com', $linkText='Contact Us', $attrs='class="emailencoder
('"
{
remplazar aroba y puntos//
;(email = str_replace('@', '@', $email$
;(email = str_replace('.', '.', $email$
$;(email = str_split($email, 5

;(linkText = str_replace('@', '@', $linkText$
;(linkText = str_replace('.', '.', $linkText$
$;linkText = str_split($linkText, 5
''part1 = '<a href="ma$
;';part2 = 'ilto$
;<'.part3 = '" '. $attrs$
;'<part4 = '</a
$

;'<"encoded = '<script type="text/javascript$
$;";('encoded .= "document.write('$part1

$;";('encoded .= "document.write('$part2
(foreach($email as $e
}
;";('encoded .= "document.write('$e$
{
$;";('encoded .= "document.write('$part3
( foreach($linkText as $l
}
;";(encoded .= "document.write('$l$
}
$;";('encoded .= "document.write('$part4
;'<encoded .= '</script$

;return $encoded
{


Islander 03-01-2014 06:21 PM

Validate email Address - Really Useful & Handy PHP Code Snippets
 

Validate email Address
E-mail validation is perhaps the most used validation in web forms, this code will validate email address and also optionally check the MX records of the domain provided in email address to make email validation more robust


تایید آدرس ایمیل
شاید تایید آدرس ایمیل یکی از مورد استفاده ترین تاییدهای فرم های وب باشد، این کد آدرس ایمیل را تایید خواهد کرد و همچنین رکوردهای MX دامنه تامین کننده آدرس ایمیل را به صورت اختیاری بررسی می کند که تایید ایمیل را قوی تر کند.


(function is_valid_email($email, $test_mx = false
}
if(eregi("^([_a-z0-9-]+)(\.[_a-z0-9-]+)*@([a-z0-9-]+)(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,4})$", $email
((
(if($test_mx
}
list($username, $domain) =
;(split("@", $email
;(return getmxrr($domain, $mxrecords
{
else
;return true
else
;return false
{

Islander 03-02-2014 06:03 PM

List Directory Contents - Really Useful & Handy PHP Code Snippets
 

List Directory Contents

لیست کردن محتویات دایرکتوری

(function list_files($dir
}
((if(is_dir($dir
}
((if($handle = opendir($dir
}
(while(($file = readdir($handle)) !== false
{
("if($file != "." && $file != ".." && $file != "Thumbs.db
}
"echo '<a target="_blank
;"href="'.$dir.$file.'">'.$file.'</a><br>'."\n
{
{
;(closedir($handle
{
{
{


Islander 03-05-2014 05:08 PM

Destroy Directory - Really Useful & Handy PHP Code Snippets
 
Destroy Directory
Delete a directory including its contents.
از بین بردن دایرکتوری
حذف یک دایرکتوری و محتویات آن.
*****/
dir - Directory to destroy@*
virtual[optional]- whether a virtual directory@*
/*
(function destroyDir($dir, $virtual = false
}
;ds = DIRECTORY_SEPARATOR$
;dir = $virtual ? realpath($dir) : $dir@
;dir = substr($dir, -1) == $ds ? substr($dir, 0, -1) : $dir$
((if (is_dir($dir) && $handle = opendir($dir
}
((while ($file = readdir($handle
}
(' ..'==if ($file == '.' || $file
}
;continue
{
((elseif (is_dir($dir.$ds.$file
}
;(destroyDir($dir.$ds.$file
{
else
}
;(unlink($dir.$ds.$file
{
{
;(closedir($handle
;(rmdir($dir
;return true
{
else
}
;return false
{
{

Islander 03-05-2014 05:46 PM

Parse JSON Data - Really Useful & Handy PHP Code Snippets
 
Parse JSON Data
With most of the popular web services like Twitter providing their data through APIs, it is always helpful to know how to parse API data which is sent in various formats including JSON, XML etc.

تجزیه اطلاعات JSON
به این علت که سرویس های محبوب وب مانند توییتر اطلاعات خود را از طریق API ها تولید می کنند، همیشه دانستن چگونگی تجزیه اطلاعات API که با فرمت های مختلف شامل JSON ، XML و غیره فرستاده می شوند، مفید است.;' {["json_string='{"id":1,"name":"foo","email":"foo@foobar.com", "interest":["wordpress","php$
;(obj=json_decode($json_string$
echo $obj->name; //prints foo
echo $obj->interest[1]; //prints php

Islander 03-06-2014 06:18 PM

Parse XML Data - Really Useful & Handy PHP Code Snippets
 
Parse XML Data

تجزیه اطلاعات XMLxml string//
$<?'xml_string="<?xml version='1.0
<users>
<user id='398'>
<name>Foo</name>
<email>foo@bar.com</name>
</user>
<user id='867'>
<name>Foobar</name>
<email>foobar@foo.com</name>
</user>
;"</users>

load the xml string using simplexml//
;(xml = simplexml_load_string($xml_string$

loop through the each node of user//
(foreach ($xml->user as $user
}
access attribute//
; ' ',['echo $user['id
subnodes are accessed by -> operator//
; ' ' ,echo $user->name
; '< / echo $user->email, '<br
{

Islander 03-07-2014 04:51 PM

Create Post Slugs - Really Useful & Handy PHP Code Snippets
 
Create Post Slugs

Create user friendly post slugs from title string to use within URLs


تولید پست اسلاگ
از رشته ی عنوان، پست اسلاگ های کاربرپسند تولید می کند تا در URL ها از آن استفاده شود.}(function create_slug($string
;(slug=preg_replace('/[^A-Za-z0-9-]+/', '-', $string$
;return $slug
{اکنون ساعت 03:48 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright , Jelsoft Enterprices مدیریت توسط کورش نعلینی
استفاده از مطالب پی سی سیتی بدون ذکر منبع هم پیگرد قانونی ندارد!! (این دیگه به انصاف خودتونه !!)
(اگر مطلبی از شما در سایت ما بدون ذکر نامتان استفاده شده مارا خبر کنید تا آنرا اصلاح کنیم)