پی سی سیتی

پی سی سیتی (http://p30city.net/index.php)
-   قیمت ها prices (http://p30city.net/forumdisplay.php?f=35)
-   -   قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل (http://p30city.net/showthread.php?t=34286)

مهدی 12-31-2011 04:14 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
برای دیدن قیمتهای روز

حتما به صفحات جدیدتر (صفحات اخر) مراجعه کنید


.....

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپلApple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg

قیمت : 1435000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
قیمت : 1475000 تومان | خدمات برنز | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg

قیمت : 1245000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
قیمت : 1289000 تومان | خدمات برنز | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg

قیمت : 1540000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
قیمت : 1585000 تومان | خدمات برنز | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked


Apple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg

قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
خدمات برنز :یک سال تعمیر

برای دیدن قیمتهای روز

حتما به صفحات جدیدتر (صفحات اخر) مراجعه کنید


.....


قیمت های گوشی های اپل در تاریخ 10/10/90 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا


مهدی 01-07-2012 05:57 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

شنبه 17 دی 1390 - 18:31

Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1435000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
قیمت : 1475000 تومان | خدمات برنز | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
ناموجودApple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1290000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1540000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
قیمت : 1585000 تومان | خدمات برنز | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
ناموجود

Apple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 17/10/90 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

مهدی 01-15-2012 05:17 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

یکشنبه 25 دی 1390 - 15:52

Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1560000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
قیمت : 1475000 تومان | خدمات برنز | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1370000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1760000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
قیمت : 1585000 تومان | خدمات برنز | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked


Apple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 25/10/90 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

مهدی 01-21-2012 03:05 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

شنبه 1 بهمن 1390 - 12:53

Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1625000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1475000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1820000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory UnlockedApple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 1/11/90 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

مهدی 01-28-2012 06:05 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

شنبه 8 بهمن 1390 - 16:46
Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1745000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1535000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1994000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory UnlockedApple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 8/11/90 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

مهدی 02-04-2012 04:38 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

شنبه 15 بهمن 1390 - 16:39
Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1675000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1515000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1825000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory UnlockedApple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 15/11/90 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

مهدی 02-12-2012 04:57 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

یکشنبه 23 بهمن 1390 - 17:12
Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1690000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1496000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1865000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory UnlockedApple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 23/11/90 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 02-18-2012 07:53 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

شنبه 29 بهمن 1390 - 19:39
Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1690000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked ناموجود

Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1496000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1865000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked ناموجودApple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 29/11/90 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 02-25-2012 06:56 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

شنبه 6 اسفند 1390 - 17:35
Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1724000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1496000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1865000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked ناموجودApple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 6/12/90 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 03-03-2012 07:40 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

شنبه 13 اسفند 1390 - 18:54
Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1690000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1489000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1880000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory UnlockedApple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 13/12/90 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا


جهت مشاهده قیمت های جدید حتما"
به صفحات جدیدتر (صفحات آخر) مراجعه کنید.

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 03-10-2012 07:19 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
شنبه 20 اسفند 1390 - 18:59
Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1642000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1426000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1805000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory UnlockedApple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 20/12/90 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

جهت مشاهده قیمت های جدید حتما"
به صفحات جدیدتر (صفحات آخر) مراجعه کنید.

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 04-07-2012 06:18 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
شنبه 19 فروردین 1391 - 18:43Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1625000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1365000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1825000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory UnlockedApple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 19/01/1391 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 04-14-2012 06:10 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
شنبه 26 فروردین 1391 - 18:58Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1590000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1360000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1785000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory UnlockedApple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 26/01/1391 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 04-21-2012 02:46 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
شنبه 2 اردیبهشت 1391 - 15:13Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1540000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1310000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1740000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory UnlockedApple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 2/2/1391 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 04-28-2012 05:28 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
شنبه 9 اردیبهشت 1391 - 17:50Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1520000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1290000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1705000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory UnlockedApple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 9/2/1391 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 05-05-2012 05:51 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
شنبه 16 اردیبهشت 1391 - 18:23

Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1466000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1225000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1705000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked ناموجود
Apple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 16/2/1391 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 05-19-2012 02:40 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
شنبه 30 اردیبهشت 1391 - 15:10

Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1405000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1185000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked | رنگ مشکی
قیمت : 1200000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked | رنگ سفید

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1690000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
Apple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 30/2/1391 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 05-26-2012 03:11 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

شنبه 6 خرداد 1391 - 15:47


Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1530000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1230000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked |

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1690000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
Apple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 6/3/1391 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 06-02-2012 04:18 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

پنج شنبه 11 خرداد 1391 - 21:48

بدلیل دو روز تعطیلات روز سه شنبه نیز قیمت جدید اعلام می شود.


Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1430000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1230000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked |

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1670000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
Apple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 11/3/1391 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
2 هفته پیش 03:40

مهدی 06-05-2012 03:49 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

سه شنبه 16 خرداد 1391 - 16:23


Apple iPhone 4S-32GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1430000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
Apple iPhone 4S-16GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1230000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked |

Apple iPhone 4S-64GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...in-Medium1.jpg
قیمت : 1670000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked
Apple iPhone 4 -8GB
http://www.digikala.com/Products/Mob...ain-Medium.jpg
قیمت : 946000 تومان | بدون گارانتی | نسخه غیر قراردادی Factory Unlocked ناموجودخدمات برنز :یک سال تعمیرقیمت های گوشی های اپل در تاریخ 16/3/1391 ایجاد شده است.

منبع: دیجی کالا

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 06-09-2012 04:16 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

شنبه 20 خرداد 1391

جهت مشاهده قیمت های جدید حتما"
به صفحات جدیدتر (صفحات آخر) مراجعه کنید.

<table dir="rtl" class="PS" cellspacing="5"><tbody><tr><td><table style="width:100%"><tbody><tr><td class="DSA" style="padding-bottom: 5px; padding-top: 4px">
</td></tr></tbody></table> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <table style="width:100%"><tbody><tr><td style="width: 33%;" class="ItemStyle" align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8330&typ=1اپل Apple iPad 3 4G
[مقایسه]
بدون گارانتي 32گيگ 13,950,000 ریال
بدون گارانتي 64گيگ 15,900,000 ریال
بدون گارانتي 16 گيگ 11,950,000 ریال
</td><td style="width: 33%;" class="ItemStyle" align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8333&typ=1اپل Apple iPad 3 Wi-Fi
[مقایسه]
</td><td style="width: 33%;" class="ItemStyle" align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8121&typ=1اپل iPhone 4S
[مقایسه]
بدون گارانتي 64گيگ 16,050,000 ریال
بدون گارانتي 32 مشکي 14,050,000 ریال
بدون گارانتي 16 مشکي 12,200,000 ریال
</td></tr><tr><td style="width:33%" class="ItemStyle" align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=7829&typ=1اپل iPad 2 Wi-Fi+3G
[مقایسه]
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 64گيگ 12,850,000 ریال
بدون گارانتي 32گيگ 11,700,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 16 گيگ 9,950,000 ریال
</td><td style="width: 33%;" class="ItemStyle" align="right">

</td><td style="width: 33%;" class="ItemStyle" align="right">

</td></tr></tbody></table>
</td></tr></tbody></table>

قیمت های گوشی های اپل در تاریخ 20/3/1391 ایجاد شده است.

منبع: گوشی شاپ


جهت مشاهده قیمت های جدید حتما"
به صفحات جدیدتر (صفحات آخر) مراجعه کنید.
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 06-16-2012 05:05 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

شنبه 27 خرداد 1391


<table><tbody><tr><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif
بدون گارانتي 64گيگ 16,200,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif
بدون گارانتي 16 گيگ 12,100,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">
http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=7829&typ=1
اپل iPad 2 Wi-Fi+3G

http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 64گيگ 12,850,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 16 گيگ 9,950,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 32 مشکي 14,600,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif
بدون گارانتي 16 مشکي 12,600,000 ریال
</td></tr></tbody></table>
قیمت های گوشی های اپل در تاریخ 27/3/1391 ایجاد شده است.
منبع: گوشی شاپ

********************
مطالب مرتبط
قیمت گوشی های نوکیا Nokia آخرین قیمت گوشی نوکیا

آخرین قیمت گوشیهای سونی اریکسون Sony Ericsson قیمت گوشی سونی اریکسون


آخرین قیمت گوشی های بلك بري BlackBerry قیمت موبایل بلك بري

آخرین قیمت گوشیهای ال جی lg قیمت گوشی ال جی


آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ Samsung قیمت گوشی سامسونگ


آخرین قیمت گوشیهای اچ تی سی htc قیمت گوشی اچ تی سی htc قیمت اچ تی سی


آخرین قیمت گوشی های سونی Sony قیمت موبایل سونی


قیمت گوشی های موتورولا آخرین قیمت گوشی موتورولا

آخرین قیمت تمام گوشیهای موبایل از تمام برندها در قالب تصویر


قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 06-24-2012 12:19 AM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

شنبه 3 تیر 1391
<table style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(40, 71, 117); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(247, 246, 243); width: 1004px; "><tbody><tr><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8330&typ=1
اپل Apple iPad 3 4G
[مقایسه]
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 32گيگ 14,200,000 ریال
بدون گارانتي 64گيگ 16,200,000 ریال
بدون گارانتي 16 گيگ 12,200,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(20, 129, 175); background-color: rgb(208, 226, 240); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8333&typ=1
اپل Apple iPad 3 Wi-Fi
[مقایسه]
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8121&typ=1
اپل iPhone 4S
[مقایسه]
بدون گارانتي 64گيگ 16,050,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 32 مشکي 14,600,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 16 مشکي 12,600,000 ریال
</td></tr><tr><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=7829&typ=1
اپل iPad 2 Wi-Fi+3G
[مقایسه]
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 64گيگ 12,850,000 ریال
بدون گارانتي 32گيگ 11,700,000 ریال
بدون گارانتي 16 گيگ 9,950,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=7824&typ=1
اپل iPad 2 Wi-Fi
[مقایسه]
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=7282&typ=1
اپل iPhone 4
[مقایسه]
</td></tr></tbody></table>
**** این رنگ بدون گارانتي موجود نیست.
**** این رنگ بدون گارانتي موجود است.
قیمت های گوشی های اپل در تاریخ 3/4/1391 ایجاد شده است.
منبع: گوشی شاپ

********************
مطالب مرتبط
قیمت گوشی های نوکیا Nokia آخرین قیمت گوشی نوکیا

آخرین قیمت گوشیهای سونی اریکسون Sony Ericsson قیمت گوشی سونی اریکسون


آخرین قیمت گوشی های بلك بري BlackBerry قیمت موبایل بلك بري

آخرین قیمت گوشیهای ال جی lg قیمت گوشی ال جی


آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ Samsung قیمت گوشی سامسونگ


آخرین قیمت گوشیهای اچ تی سی htc قیمت گوشی اچ تی سی htc قیمت اچ تی سی


آخرین قیمت گوشی های سونی Sony قیمت موبایل سونی


قیمت گوشی های موتورولا آخرین قیمت گوشی موتورولا

آخرین قیمت تمام گوشیهای موبایل از تمام برندها در قالب تصویر


قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 06-30-2012 08:31 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

شنبه 10 تیر 1391

<table style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(40, 71, 117); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(247, 246, 243); width: 1004px; "><tbody><tr><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8330&typ=1
اپل Apple iPad 3 4G
[مقایسه]
بدون گارانتي 32گيگ 14,200,000 ریال
بدون گارانتي 64گيگ 16,300,000 ریال
بدون گارانتي 16 گيگ 12,400,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8333&typ=1
اپل Apple iPad 3 Wi-Fi
[مقایسه]
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8121&typ=1
اپل iPhone 4S
[مقایسه]
بدون گارانتي 64گيگ 16,050,000 ریال
بدون گارانتي 32 مشکي 15,400,000 ریال
بدون گارانتي 16 مشکي 13,400,000 ریال
</td></tr><tr><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=7829&typ=1
اپل iPad 2 Wi-Fi+3G
[مقایسه]
بدون گارانتي 64گيگ 12,850,000 ریال
بدون گارانتي 32گيگ 11,700,000 ریال
بدون گارانتي 16 گيگ 9,950,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=7824&typ=1
اپل iPad 2 Wi-Fi
[مقایسه]
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=7282&typ=1
اپل iPhone 4
[مقایسه]
</td></tr></tbody></table>

قیمت های گوشی های اپل در تاریخ 10/4/1391 ایجاد شده است.
منبع: گوشی شاپ

********************
مطالب مرتبط
قیمت گوشی های نوکیا Nokia آخرین قیمت گوشی نوکیا

آخرین قیمت گوشیهای سونی اریکسون Sony Ericsson قیمت گوشی سونی اریکسون


آخرین قیمت گوشی های بلك بري BlackBerry قیمت موبایل بلك بري

آخرین قیمت گوشیهای ال جی lg قیمت گوشی ال جی


آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ Samsung قیمت گوشی سامسونگ


آخرین قیمت گوشیهای اچ تی سی htc قیمت گوشی اچ تی سی htc قیمت اچ تی سی


آخرین قیمت گوشی های سونی Sony قیمت موبایل سونی


قیمت گوشی های موتورولا آخرین قیمت گوشی موتورولا

آخرین قیمت تمام گوشیهای موبایل از تمام برندها در قالب تصویر


قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 07-07-2012 08:39 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

شنبه 17 تیر 1391
<table style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(40, 71, 117); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(247, 246, 243); width: 1004px; "><tbody><tr><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8330&typ=1
اپل Apple iPad 3 4G
[مقایسه]
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 32گيگ 14,900,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 64گيگ 16,850,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 16 گيگ 13,600,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8333&typ=1
اپل Apple iPad 3 Wi-Fi
[مقایسه]
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8121&typ=1
اپل iPhone 4S
[مقایسه]
بدون گارانتي 64گيگ 17,800,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 32 مشکي 15,600,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 16 مشکي 13,600,000 ریال
</td></tr><tr><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=7829&typ=1
اپل iPad 2 Wi-Fi+3G
[مقایسه]
بدون گارانتي 64گيگ 12,850,000 ریال
بدون گارانتي 32گيگ 11,700,000 ریال
بدون گارانتي 16 گيگ 9,950,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=7824&typ=1
اپل iPad 2 Wi-Fi
[مقایسه]
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=7282&typ=1
اپل iPhone 4
[مقایسه]
</td></tr></tbody></table>
قیمت های گوشی های اپل در تاریخ 17/4/1391 ایجاد شده است.
منبع: گوشی شاپ

********************
مطالب مرتبط
قیمت گوشی های نوکیا Nokia آخرین قیمت گوشی نوکیا

آخرین قیمت گوشیهای سونی اریکسون Sony Ericsson قیمت گوشی سونی اریکسون


آخرین قیمت گوشی های بلك بري BlackBerry قیمت موبایل بلك بري

آخرین قیمت گوشیهای ال جی lg قیمت گوشی ال جی


آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ Samsung قیمت گوشی سامسونگ


آخرین قیمت گوشیهای اچ تی سی htc قیمت گوشی اچ تی سی htc قیمت اچ تی سی


آخرین قیمت گوشی های سونی Sony قیمت موبایل سونی


قیمت گوشی های موتورولا آخرین قیمت گوشی موتورولا

آخرین قیمت تمام گوشیهای موبایل از تمام برندها در قالب تصویر


قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 07-15-2012 09:27 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

یکشنبه 25 تیر 1391


<table style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(40, 71, 117); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(247, 246, 243); width: 1002px; "><tbody><tr><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 327px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8330&typ=1
اپل Apple iPad 3 4G
[مقایسه]
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 32گيگ 14,600,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 64گيگ 16,200,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 16 گيگ 13,300,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 327px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8333&typ=1
اپل Apple iPad 3 Wi-Fi
[مقایسه]
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8121&typ=1
اپل iPhone 4S
[مقایسه]
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 64گيگ 17,800,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 32 مشکي 16,000,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 16 مشکي 13,100,000 ریال
</td></tr><tr><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 327px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=7829&typ=1
اپل iPad 2 Wi-Fi+3G
[مقایسه]
بدون گارانتي 64گيگ 12,850,000 ریال
بدون گارانتي 32گيگ 11,700,000 ریال
بدون گارانتي 16 گيگ 9,950,000 ریال</td></tr></tbody></table>
قیمت های گوشی های اپل در تاریخ 25/4/1391 ایجاد شده است.
منبع: گوشی شاپ

********************
مطالب مرتبط
قیمت گوشی های نوکیا Nokia آخرین قیمت گوشی نوکیا

آخرین قیمت گوشیهای سونی اریکسون Sony Ericsson قیمت گوشی سونی اریکسون


آخرین قیمت گوشی های بلك بري BlackBerry قیمت موبایل بلك بري

آخرین قیمت گوشیهای ال جی lg قیمت گوشی ال جی


آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ Samsung قیمت گوشی سامسونگ


آخرین قیمت گوشیهای اچ تی سی htc قیمت گوشی اچ تی سی htc قیمت اچ تی سی


آخرین قیمت گوشی های سونی Sony قیمت موبایل سونی


قیمت گوشی های موتورولا آخرین قیمت گوشی موتورولا

آخرین قیمت تمام گوشیهای موبایل از تمام برندها در قالب تصویر


قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 07-21-2012 04:48 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

شنبه 31 تیر 1391

<table style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(40, 71, 117); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(247, 246, 243); width: 1002px; "><tbody><tr><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 327px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8330&typ=1
اپل Apple iPad 3 4G
[مقایسه]
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 32گيگ 14,600,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 64گيگ 16,200,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 16 گيگ 13,300,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 327px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8333&typ=1
اپل Apple iPad 3 Wi-Fi
[مقایسه]
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8121&typ=1
اپل iPhone 4S
[مقایسه]
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 64گيگ 17,800,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 32 مشکي 16,000,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 16 مشکي 12,850,000 ریال
</td></tr><tr><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 327px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=7829&typ=1
اپل iPad 2 Wi-Fi+3G
[مقایسه]
بدون گارانتي 64گيگ 12,850,000 ریال
بدون گارانتي 32گيگ 11,700,000 ریال
بدون گارانتي 16 گيگ 9,950,000 ریال</td></tr></tbody></table>
قیمت های گوشی های اپل در تاریخ 31/4/1391 ایجاد شده است.
منبع: گوشی شاپ

********************
مطالب مرتبط
قیمت گوشی های نوکیا Nokia آخرین قیمت گوشی نوکیا

آخرین قیمت گوشیهای سونی اریکسون Sony Ericsson قیمت گوشی سونی اریکسون


آخرین قیمت گوشی های بلك بري BlackBerry قیمت موبایل بلك بري

آخرین قیمت گوشیهای ال جی lg قیمت گوشی ال جی


آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ Samsung قیمت گوشی سامسونگ


آخرین قیمت گوشیهای اچ تی سی htc قیمت گوشی اچ تی سی htc قیمت اچ تی سی


آخرین قیمت گوشی های سونی Sony قیمت موبایل سونی


قیمت گوشی های موتورولا آخرین قیمت گوشی موتورولا

آخرین قیمت تمام گوشیهای موبایل از تمام برندها در قالب تصویر


قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

hossein 07-22-2012 03:39 PM

قیمت موبایل یکشنبه ۱ مرداد ۹۱
 
لیست گوشی های برند «اپل»


<TABLE class=aligncenter border=1 width=451><TBODY><TR><TD colSpan=3 align=center>APPLE

</TD></TR><TR><TD bgColor=#ffff00 width="47%" align=center>مدل

</TD><TD bgColor=#ffff00 width="24%" align=center>باگارانتی</TD><TD bgColor=#ffff00 width="27%" align=center>بدون گارانتی</TD></TR><TR><TD width="47%" align=center>IPAC3-64G</TD><TD width="24%" align=center>—-</TD><TD width="27%" align=center>1.560.000</TD></TR><TR><TD width="47%" align=center>IPAD3-32G</TD><TD width="24%" align=center>—-</TD><TD width="27%" align=center>1.410.000</TD></TR><TR><TD width="47%" align=center>3GS-16G</TD><TD width="24%" align=center>—-</TD><TD width="27%" align=center>800.000</TD></TR><TR><TD width="47%" align=center>4S 16GB</TD><TD width="24%" align=center>—-</TD><TD width="27%" align=center>1.270.000</TD></TR><TR><TD width="47%" align=center>آیفون فارسی CD</TD><TD width="24%" align=center>—-</TD><TD width="27%" align=center>5.000.000</TD></TR></TBODY></TABLE>


لیست گوشی های برند «اپل»

مهدی 11-10-2012 05:07 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

شنبه 20 آبان ماه 1391


<table style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(40, 71, 117); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(247, 246, 243); width: 1004px; "><tbody><tr><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8666&typ=1
اپل iPad mini Wi-Fi
[مقایسه]
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 64گيگ 24,200,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 32گيگ 21,200,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 16 گيگ 16,950,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8670&typ=1
اپل iPad 4 Wi-Fi
[مقایسه]
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 32گيگ 24,500,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 16 گيگ 20,000,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(20, 129, 175); background-color: rgb(208, 226, 240); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8537&typ=1
اپل iPhone 5
[مقایسه]
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 64گيگ 40,700,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 32گيگ 37,800,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 16 گيگ 33,400,000 ریال
</td></tr><tr><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8330&typ=1
اپل Apple iPad 3 4G
[مقایسه]
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 32گيگ 24,500,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 64گيگ 26,500,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 16 گيگ 23,100,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8333&typ=1
اپل Apple iPad 3 Wi-Fi
[مقایسه]
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 32گيگ 20,800,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 16 گيگ 17,500,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px; " align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8121&typ=1
اپل iPhone 4S
[مقایسه]
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 64گيگ 25,500,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 32گيگ 23,500,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 16 گيگ 19,650,000 ریال</td></tr></tbody></table>
قیمت های گوشی های اپل در تاریخ 20/8/1391 ایجاد شده است.
منبع: گوشی شاپ

********************
مطالب مرتبط
قیمت گوشی های نوکیا Nokia آخرین قیمت گوشی نوکیا

آخرین قیمت گوشیهای سونی اریکسون Sony Ericsson قیمت گوشی سونی اریکسون


آخرین قیمت گوشی های بلك بري BlackBerry قیمت موبایل بلك بري

آخرین قیمت گوشیهای ال جی lg قیمت گوشی ال جی


آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ Samsung قیمت گوشی سامسونگ


آخرین قیمت گوشیهای اچ تی سی htc قیمت گوشی اچ تی سی htc قیمت اچ تی سی


آخرین قیمت گوشی های سونی Sony قیمت موبایل سونی


قیمت گوشی های موتورولا آخرین قیمت گوشی موتورولا

آخرین قیمت تمام گوشیهای موبایل از تمام برندها در قالب تصویر


قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

مهدی 12-01-2012 07:38 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل


شنبه 11 آذر ماه 1391

<table style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(40, 71, 117); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(247, 246, 243); width: 1004px;"><tbody><tr><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px;" align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8666&typ=1
اپل iPad mini Wi-Fi
[مقایسه]
بدون گارانتي 64گيگ 19,000,000 ریال
بدون گارانتي 32گيگ 15,950,000 ریال
بدون گارانتي 16 گيگ 13,800,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px;" align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8670&typ=1
اپل iPad 4 Wi-Fi
[مقایسه]
بدون گارانتي 32گيگ 22,500,000 ریال
بدون گارانتي 16 گيگ 18,800,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(20, 129, 175); background-color: rgb(208, 226, 240); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px;" align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8537&typ=1
اپل iPhone 5
[مقایسه]
بدون گارانتي 64گيگ 32,700,000 ریال
بدون گارانتي 32گيگ 29,500,000 ریال
بدون گارانتي 16 گيگ 25,600,000 ریال
</td></tr><tr><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px;" align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8330&typ=1
اپل Apple iPad 3 4G
[مقایسه]
بدون گارانتي 32گيگ 22,000,000 ریال
بدون گارانتي 64گيگ 23,700,000 ریال
بدون گارانتي 16 گيگ 18,500,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px;" align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8333&typ=1
اپل Apple iPad 3 Wi-Fi
[مقایسه]
بدون گارانتي 32گيگ 18,200,000 ریال
بدون گارانتي 16 گيگ 15,000,000 ریال
</td><td class="ItemStyle" style="border: 1px solid rgb(230, 226, 216); background-color: rgb(241, 240, 229); color: rgb(40, 71, 117); white-space: nowrap; width: 328px;" align="right">http://www.gooshishop.com/LoadPictur...eId=8121&typ=1
اپل iPhone 4S
[مقایسه]
بدون گارانتي 64گيگ 25,500,000 ریال
http://www.gooshishop.com/images/AddToBasket.gif بدون گارانتي 32گيگ 23,500,000 ریال</td></tr></tbody></table>

قیمت های گوشی های اپل در تاریخ 11/9/1391 ایجاد شده است.
منبع: گوشی شاپ

********************
مطالب مرتبط
قیمت گوشی های نوکیا Nokia آخرین قیمت گوشی نوکیا

آخرین قیمت گوشیهای سونی اریکسون Sony Ericsson قیمت گوشی سونی اریکسون


آخرین قیمت گوشی های بلك بري BlackBerry قیمت موبایل بلك بري

آخرین قیمت گوشیهای ال جی lg قیمت گوشی ال جی


آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ Samsung قیمت گوشی سامسونگ


آخرین قیمت گوشیهای اچ تی سی htc قیمت گوشی اچ تی سی htc قیمت اچ تی سی


آخرین قیمت گوشی های سونی Sony قیمت موبایل سونی


قیمت گوشی های موتورولا آخرین قیمت گوشی موتورولا

آخرین قیمت تمام گوشیهای موبایل از تمام برندها در قالب تصویر


قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل

دانه کولانه 05-02-2013 11:32 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل


آخرین قیمت گوشی های اپل در تهران در تاریخ
<table height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="content" style="font-size: 11px; font-family: tahoma; line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><tbody><tr><td valign="top">۰۱:۰۷ (پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲)</td></tr><tr><td valign="bottom">


</td></tr></tbody></table>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 408px; height: 621px;"><tbody><tr><td colspan="2" valign="top" width="637">
Apple
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . 128 GB
</td><td valign="top" width="150">3,450,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . 64 GB
</td><td valign="top" width="150">3,050,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . 32 GB
</td><td valign="top" width="150">2,700,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . 16 GB
</td><td valign="top" width="150">2,360,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad 4 Wi-Fi . 128 GB
</td><td valign="top" width="150">3,150,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad 4 Wi-Fi . 64 GB
</td><td valign="top" width="150">2,500,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad 4 Wi-Fi . 32 GB
</td><td valign="top" width="150">2,280,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad 4 Wi-Fi . 16 GB
</td><td valign="top" width="150">1,980,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular . 64 GB
</td><td valign="top" width="150">2,480,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular . 32 GB
</td><td valign="top" width="150">2,280,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular . 16 GB
</td><td valign="top" width="150">1,800,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad mini Wi-Fi . 64 GB
</td><td valign="top" width="150">1,950,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad mini Wi-Fi . 32 GB
</td><td valign="top" width="150">1,750,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad mini Wi-Fi . 16 GB
</td><td valign="top" width="150">1,450,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPhone 5 . 64 GB
</td><td valign="top" width="150">3,300,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPhone 5 . 32 GB
</td><td valign="top" width="150">2,900,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPhone 5 . 16 GB
</td><td valign="top" width="150">2,500,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPhone 4S . 64 GB
</td><td valign="top" width="150">2,700,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPhone 4S . 32 GB
</td><td valign="top" width="150">2,500,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPhone 4S . 16 GB
</td><td valign="top" width="150">2,100,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G . 64 GB
</td><td valign="top" width="150">2,950,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G . 32 GB
</td><td valign="top" width="150">2,550,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G . 16 GB
</td><td valign="top" width="150">2,250,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad 3 Wi-Fi . 16 GB
</td><td valign="top" width="150">1,850,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad 3 Wi-Fi . 32 GB
</td><td valign="top" width="150">2,150,000
</td></tr><tr><td valign="top" width="487">Apple iPad 3 Wi-Fi . 64 GB
</td><td valign="top" width="150">2,400,000
</td></tr></tbody></table>

<table style="padding: 3px; width: 736px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 15px;"><tbody><tr><td colspan="2" height="63" style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 718px;">Apple</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular . 64</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">2,550,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular . 32</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">2,250,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular . 16</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">1,900,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPad mini Wi-Fi . 64</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">2,050,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPad mini Wi-Fi . 32</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">1,730,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPad mini Wi-Fi . 16</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">1,390,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPhone 5 . 64</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">3,350,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPhone 5 . 32</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">3,100,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPhone 5 . 16</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">2,690,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . 64</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">3,100,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . 32</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">2,750,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . 16</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">2,420,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPad 4 Wi-Fi . 64</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">2,600,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPad 4 Wi-Fi . 32</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">2,300,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPad 4 Wi-Fi . 16</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">2,020,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular . 64</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">2,520,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px; background-color: rgb(239, 239, 239);">Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular . 32</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px; background-color: rgb(239, 239, 239);">2,250,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular . 16</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">1,850,000</td></tr><tr><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; width: 354px;">Apple iPhone 4S . 16</td><td style="padding: 3px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; border: 1px solid rgb(222, 223, 224); direction: rtl; text-align: center; width: 354px;">2,150,000</td></tr></tbody></table>

دانه کولانه 05-02-2013 11:33 PM

قیمت گوشی موبایل - آخرین قیمت گوشی های موبایل پایتخت + جدول
 
آخرین قیمت گوشی های موبایل 9 اردیبهشت 92
<table class="aligncenter" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="716" height="521"><tbody><tr><td width="156" valign="top">برند
</td><td width="168" valign="top">مدل
</td><td width="146" valign="top">قیمت (تومان)
</td></tr><tr><td valign="top">Samsung
</td><td width="168" valign="top">Galaxy SIII I9300- 16GB
</td><td width="146" valign="top">1.595.000
</td></tr><tr><td valign="top">Sony
</td><td width="168" valign="top">Xperia Z
</td><td width="146" valign="top">2.125.000
</td></tr><tr><td valign="top">Samsung
</td><td width="168" valign="top">Galaxy NoteIIN7100-16GB
</td><td width="146" valign="top">1.925.000
</td></tr><tr><td valign="top">HTC
</td><td width="168" valign="top">One – 32GB
</td><td width="146" valign="top">3.275.000
</td></tr><tr><td valign="top">Apple
</td><td width="168" valign="top">iPhone5-16GB
</td><td width="146" valign="top">2.515.000
</td></tr><tr><td valign="top">Samsung
</td><td width="168" valign="top">I9082 Galaxy Grand Duos
</td><td width="146" valign="top">1.275.000
</td></tr><tr><td valign="top">Sony
</td><td width="168" valign="top">Xperia P
</td><td width="146" valign="top">875.000
</td></tr><tr><td valign="top">Samsung
</td><td width="168" valign="top">Galaxy S Duos S7562
</td><td width="146" valign="top">745.000
</td></tr><tr><td valign="top">Sony
</td><td width="168" valign="top">Xperia Sola
</td><td width="146" valign="top">735.000
</td></tr><tr><td valign="top">Samsung
</td><td width="168" valign="top">Galaxy Young S6312
</td><td width="146" valign="top">475.000
</td></tr><tr><td valign="top">Sony
</td><td width="168" valign="top">Xperia Miro
</td><td width="146" valign="top">610.000
</td></tr><tr><td valign="top">Sony
</td><td width="168" valign="top">Xperia TX
</td><td width="146" valign="top">1.265.000
</td></tr><tr><td valign="top">HTC
</td><td width="168" valign="top">Sensation XE
</td><td width="146" valign="top">960.000
</td></tr><tr><td valign="top">HTC
</td><td width="168" valign="top">Desire X
</td><td width="146" valign="top">865.000
</td></tr><tr><td valign="top">Huawei
</td><td width="168" valign="top">Ascend Y300
</td><td width="146" valign="top">495.000
</td></tr><tr><td valign="top">HTC
</td><td width="168" valign="top">Salsa
</td><td width="146" valign="top">560.000
</td></tr><tr><td valign="top">Sony
</td><td width="168" valign="top">Xperia J
</td><td width="146" valign="top">745.000
</td></tr><tr><td valign="top">Sony
</td><td width="168" valign="top">Xperia V
</td><td width="146" valign="top">1.275.000
</td></tr><tr><td valign="top">Sony
</td><td width="168" valign="top">Xperia U
</td><td width="146" valign="top">635.000
</td></tr></tbody></table>قیمت انواع گوشی های محبوب تلفن همراه (به ترتیب میزان محبوبیت)


قیمت گوشی موبایل - آخرین قیمت گوشی های موبایل پایتخت + جدول اردیبهشت 92

hossein 06-24-2013 01:04 PM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل-- 3 تیر 1392


hossein 06-30-2013 09:28 AM

قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل
 
قیمت گوشی های اپل Apple آخرین قیمت گوشی اپل ( 9 تیر 1392 )


اکنون ساعت 01:22 PM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright , Jelsoft Enterprices مدیریت توسط کورش نعلینی
استفاده از مطالب پی سی سیتی بدون ذکر منبع هم پیگرد قانونی ندارد!! (این دیگه به انصاف خودتونه !!)
(اگر مطلبی از شما در سایت ما بدون ذکر نامتان استفاده شده مارا خبر کنید تا آنرا اصلاح کنیم)